header

« Terug naar het overzicht

vrijdag 13 december 2002

Participatiedecreet

Vandaag keurde de Vlaamse regering principieel het participatiedecreet goed. Dit decreet voorziet o.a. in de oprichting van een schoolraad. Deze raad komt in de plaats van de participatieraad in het gesubsidieerd onderwijs en van de lokale schoolraad in het gemeenschapsonderwijs.

De schoolraad wordt in iedere school van het leerplichtonderwijs opgericht. In deze raad zetelen een gelijk aantal vertegenwoordigers van ouders, personeel en leerlingen die rechtstreeks verkozen zijn. Daarnaast zijn er vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap. Deze worden gecoöpteerd door de andere leden.

Deze schoolraad heeft het recht zijn advies te geven over allerlei zaken die te maken hebben met het dagelijkse beleid van de school (voorbeelden: aanstelling van de directeur en de procedure daarvoor, het studieaanbod, het nascholingsbeleid, samenwerking met andere scholen of
instanties, enz.). De schoolraad zal ook overleggen over het schoolwerkplan, het schoolreglement, de samenwerking met CLB, grote infrastructuurwerken, het veiligheidsbeleid op school en de criteria voor het beheer van het lestijdenpakket en de uren-leraar.

Tenslotte moet de instemming van de schoolraad gevraagd worden als het gaat over beslissingen met een impact op de financiële bijdrage van de ouders aan de school of over activiteiten die buiten de school plaatsvinden.

Meer informatie over dit ontwerp van decreet vindt men op de website van Schooldirect.

http://www.ond.vlaanderen.be/schooldirect/BL0203/participatiedecreet.htm


 
Onze website maakt gebruik van cookies.