header

« Terug naar het overzicht

vrijdag 28 augustus 2009

Omzendbrieven worden (wellicht) gewijzigd

Op de vormingsdagen voor vakbondsafgevaardigden die de afgelopen week plaats hadden, deelden wij mee dat een aantal omzendbrieven fouten bevatten in deze zin dat ze in tegenstrijd waren met de regelgeving. De fout die het meest opviel, was de verplichting die werd opgelegd om personeelsleden die ofwel door Medex ofwel in het kader van een re-integratieprocedure definitief ongeschikt werden verklaard voor hun eigen functie, maar toch nog geschikt werden geacht voor een administratieve functie in organieke betrekkingen weder te werk te stellen in de scholen. De toepassing van deze regel zou tot gevolg hebben dat verschillende tijdelijke administratieve personeelsleden (en volgens de omzendbrief ook opvoeders) de baan zouden moeten ruimen voor deze personeelsleden.

Het kabinet van de minister van onderwijs heeft inmiddels aan de vakbonden en de koepels van inrichtende machten voorgesteld de omzendbrieven aan te passen in deze zin dat deze verplichting zou wegvallen.

COC heeft hierop inmiddels positief gereageerd, maar heeft wel gevraagd om dit niet "stoemelings" te doen. Dat betekent dat de scholen er duidelijk moeten op gewezen moeten worden wat de aanpassing van de omzendbrief juist inhoudt. Daarenboven hebben wij nogmaals gesteld dat de omzendbrief inzake de re-integratie van personeelsleden ons allerminst bevalt. In het volgende nummer van Brandpunt gaan we hier uitgebreid op in. Voorlopig raden we onze leden trouwens af om gebruik te maken van deze procedure.  

Wat houdt het voorstel van het kabinet juist in:
 
1. De mededeling met betrekking tot een toewijzing in administratieve taken ingevolge een beslissing van Medex wordt voorlopig ingetrokken. Dit betekent dat de vroegere principes onverkort van toepassing blijven en dat de personeelsleden die ter beschikking gesteld zijn of worden ingevolge een beslissing van Medex niet in een organieke betrekking moeten worden weder te werk gesteld, maar in een niet-organieke betrekking aangesteld kunnen blijven of worden. De omzendbrieven zullen in deze zin worden aangepast.
 
2. De principes betreffende een toewijzing ingevolge een beslissing in het kader van de procedure tot re-integratie blijven in hun huidige vorm behouden.
 
Dit voorstel houdt in dat de reaffectatiecommissie van de scholengemeenschap de bevoegdheid behoudt om toewijzingen te doen in organieke betrekkingen in het kader van een beslissing van Medex en de procedure tot re-integratie, maar dat een inrichtende macht niet verplicht is om dergelijke wedertewerkstelling uit te voeren en dus bezwaar kan aantekenen bij de reaffectatiecommissie van de scholengemeenschap. Het terbeschikkinggestelde personeelslid zal dan door de reaffectatiecommissie van de scholengemeenschap een passende toewijzing in een niet-organieke betrekking krijgen.
 
Anderzijds kan een inrichtende macht de beslissing van de reaffectatiecommissie toch uitvoeren op vrijwillige basis. M.a.w. een inrichtende macht kan in de 'vrije fase', na het aanstellen van de TADD'ers, een ter beschikking gesteld personeelslid via reaffectatie of wedertewerkstelling in dienst nemen.

Samengevat betekent dit dat er voorlopig voor de inrichtende machten geen automatische verplichting komt om in het kader van Medex-beslissingen of de procedure tot re-integratie een personeelslid aan te stellen in een organieke betrekking, maar dat dit wel kan op vrijwillige basis.
 
Het derde voorstel van het kabinet houdt in om de problematiek inzake de beslissingen van Medex en de nieuwe beslissingen in het kader van de procedure tot re-integratie ten gronde opnieuw te bespreken met alle sociale partners. Ook op dat voorstel gaat COC uiteraard in.
 


 
Onze website maakt gebruik van cookies.