header

« Terug naar het overzicht

woensdag 13 februari 2008

Hoger onderwijs en rationalisatie: COC vraagt breder debat

Eergisteren stelde de rationalisatiecommissie een rapport voor waarin enkele voorstellen gedaan worden rond rationalisatie in het hoger onderwijs. Voor COC is dit rapport Soete slechts een eerste stap in de discussie rond rationalisatie in het hoger onderwijs en tekent het voorlopig alleen de krijtlijnen uit.
COC pleit voor een breder en dieper debat over de rationalisatie en stelt dat de sector hiervoor voldoende tijd voor moet krijgen.

COC heeft zich in het verleden al positief uitgesproken voor een verstandige inzet van middelen, maar wees meteen op de complexiteit van rationalisatie en waarschuwde ook voor mogelijke negatieve gevolgen zoals het risico van kwaliteitsverlies en ernstige sociale consequenties. Voor COC gelden de afspraken van de cao: rationalisatie moet staan in functie van de reductie van de werkdruk.

Om een visie uit te werken over een meer rationele organisatie van het onderwijslandschap en van het aanbod van opleidingen, richtte de onderwijsminister een commissie op. Die bestond uit zijn eigen selectie van vertegenwoordigers van de hogescholen, universiteiten en associaties, o.l.v. professor Luc Soete (Universiteit Maastricht). COC betreurt nog steeds dat de andere actoren uit het hoger onderwijs zoals studenten en personeel hierin expliciet niet betrokken werden.

Gisteren werd een rapport voorgesteld aan de pers. Het is evident dat COC meer nog dan de minister de onderdelen en specifieke commentaren in het rapport vandaag niet als verworven beschouwt. COC wijst de minister op zijn engagementen om met de sociale partners deze problematiek te bespreken en te onderhandelen.

COC zal de gevolgen die het voorgestelde normenkader voor de professionele bacheloropleidingen zou hebben, de visie op de toekomst van de geaccrediteerde academische hogeschoolopleidingen en de binaire visie op het gehele hoger onderwijs grondig analyseren.

Als eerste stap van rationalisatie vraagt de commissie een moratorium op nieuwe opleidingen in te stellen tot 2011. COC kan begrip opbrengen voor dit voorstel, onder meer omdat de nodige maatregelen tot reductie van de werkdruk - mede veroorzaakt door de oprichting van nieuwe richtingen - nog niet werden geconcretiseerd. Voor zover bekend doet de commissie geen uitspraken over de reductie van de werkdruk.

De commissie geeft in haar rapport zelf een aantal vragen en thema's aan die nog verder moeten uitgewerkt worden. In tegenstelling tot de onderwijsminister is COC er niet van overtuigd dat de commissie het rationalisatieproces verder dient uit te werken. Na verdere studie van het rapport zal COC meer precieze conclusies formuleren en haar verdere opstelling bepalen.

Rudy Van Renterghem
Nationaal secretaris COC


 
Onze website maakt gebruik van cookies.